תקנון אתר

1. כללי
1.1 אתר האינטרנט איי טרוול ישראל (להלן: "האתר") הינו אתר המרכז ומספק מידע בתחום   התיירות הבילוי והפנאי בישראל לטובת ציבור הגולשים בישראל ובחו"ל מחד, ומספק שירותי שיווק, פרסום וקידום לעסקים וספקי שירות מאידך (להלן: "המפרסמים" ו/או "העסקים"). האתר בבעלות איי.טי.איי יוזמה ותיירות בע"מ (להלן: "החברה").
1.2 האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופיים משפטיים אחרים.
1.3 המבוא להסכם זה ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.4 כותרות הסעיפים ניתנות להקלת הקריאה בלבד ולא תשמשנה בפרשנות ההסכם.
1.5 תקנון זה בא להסדיר את תנאי השימוש באתר, ומהווה הסכם משפטי מחייב בינך, קרי הגולש ו/או הגולשים באתר (להלן: "הגולש") לבין האתר.
1.6 התנאים המובאים בתקנון חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב, או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות, אך מבלי למצות, טלפוניים ניידים וסלולריים, מחשבי כף יד, ואמצעי משתמש קצה שונים).
1.7 אם אינך מסכים להסכם שימוש זה, אל תגלוש באתר. ע"י שימוש, גישה לאתר ו/או הורדה של תכנים מהאתר אתה מסכים למלא אחר התנאים וההוראות כמותווה בתקנון.
1.8 מערכת האתר שומרת על זכותה לשנות את ההתניות והתנאים הרשומים בתקנון מבלי לקבל את הסכמת הגולש. הנך מתבקש לקרוא את התקנון בביקורך הבאים באתר ולהתעדכן בהתניות ובתנאים לגבי השימוש באתר. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. למרות האמור לעיל, החברה תודיע למשתמשים על תחילת גביית תמורה ו/או העלאת תעריפים ו/או שינוי מנגנון החיוב בגין השירות באמצעות הודעה באתר השירות.
1.9 ניתן ליצור קשר עם מערכת האתר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, באמצעות דוא"ל שכתובתו: support@itravelisrael.co.il.
1.11 בכל מקרה של מחלוקת בין האתר ובין צד אחר בעניין האתר תהיה לבתי המשפט בעיר חיפה סמכות השיפוט המקומית הבלעדיות הייחודיות לדון במחלוקת.

2. שימוש באתר
2.1 השימוש באתר ייעשה תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל ובהתאם לתקנון האתר המובא כאן.
2.2 מערכת האתר מכבדת את חוק "הודעה והסרה" ומטפלת בכל פנייה ובקשה תוך שני ימי עסקים ממועד הפנייה.
2.3 כל פרסום ו/או הצפה של האתר בחומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא- אסורה בתכלית. פרסומים שכאלו יוגדרו כ- "ספאם", וינקטו פעולות כנגד המפרסם כתלות בחומרת המעשה.
2.4 השימוש באתר בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח, גזעני וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או קבוצת אנשים, אסורים בתכלית.
2.5 התחזות או חיקוי של אדם, בית עסק ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא באתר, אסורה בתכלית.
2.6 מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או למחוק כל הודעה ופרסום מכל סוג וכל תוכן הקיים באתר, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסוים ו/או לצמיתות כל פרסום ו/או משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
2.7 אסור למשתמש שהושעה מן האתר לפתוח או להשתמש בחשבון אחר. חזרה שכזו לאתר יכולה להגיע לכדי הגשת פרטים לגורמי אכיפה.
2.8 הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון האתר, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

3. אבטחת מידע ונזיקין בעקבות שימוש באתר
3.1 מערכת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על הגולשים באתר, עם זאת מערכת האתר איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מערכת האתר לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי הגולש, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
3.2 האתר מהווה פלטפורמה מסחרית ושיווקית של שיתוף והפצת מידע של גורמים של שלישיים ואינו לוקח אחריות על זכויות יוצרים על המידע מלל ו/או תמונות המועלות לאתר , עם זאת מחזיקה מערכת האתר צוות שירות לקוחות אשר עונה לכל פנייה של פגיעה ,ספאם,הפרת זכויות יוצרים וכדומה המבצע טיפול מיידי בכל נזק שנגרם  תוך שני ימי עסקים.
3.3 מערכת האתר ו/או עובדיה, סוכניה, נציגיה, שותפיה ויורשיהם, מנהלי עזבונם, קודמיהם ומחליפיהם, כולם וכל אחד מהם פטור ומשוחרר מכל טענות, דרישות, תביעות או עילות תביעה בדין או ביושר, אשר יכולות להיות כלפיהם בשל סיבה של כל אובדן, נזקים, פגיעות (לאדם או לרכוש) או מוות שסבלו או שנגרם במישרין או בעקיפין, למשתמשים באתר כתוצאה של השתתפות כלשהיא בטיול או בכל פעילות אחרת המוצגת באתר ובכל דפי התוכן שבו.


4. קנין רוחני
4.1 שם האתר, לוגו וסלוגן האתר ועיצוב האתר מהווים סימן מסחרי, כל שימוש בלתי מאושר בהם מהווה עבירה על החוק.
4.2 כל יישום, קוד מחשב, תוכנה, וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של האתר בלבד, ו/או ספקיו, ו/או שותפיו עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של האתר.
4.3 האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהאתר.
4.3 כל מידע אודות לקוחות פרטיים אשר מועבר לאתר הכולל שמות ,דוא"ל ,כתובות מגורים , פרטי תשלום, ת.ז וכדומה הינו מידע סודי מסחרי אשר נשמר במאגר המידע של האתר באבטחה וסודיות מוחלטת ואינו מועבר לצד שלישי.

5. תכנים באתר
5.1 האתר יעשה כמיטב יכולתו וישתדל להציג מידע נכון ועדכני, אך אין בכך כדי ליצור התחייבות כלשהי מצידו כלפי גולש כלשהו ביחס לנכונות ואמיתות המידע.
5.2 המידע המסופק באתר הוא על אחריותם של המפרסמים בלבד. גם במקרים בהם חומרי פרסום באתר נלקחו מאתרי אינטרנט אחרים ע"י צוות עובדי האתר, הדבר נעשה באישור של הגורם המוסמך מטעם העסק, וכל טענה על גנבת קניין רוחני תהיה על אחריותו של העסק בלבד.

6. שינוי התקנון
6.1 החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון האתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. למרות האמור לעיל, החברה תודיע למשתמשים על תחילת גביית תמורה ו/או העלאת תעריפים ו/או שינוי מנגנון החיוב בגין השירות באמצעות הודעה באתר השירות ופרסום המחיר החדש ו/או מנגנון השירות החדש במודעות פרסומת. מומלץ למשתמש לעיין בתקנון האתר בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתקנון.

7. מועדון לקוחות
7.1 האתר מקיים מועדון לקוחות בו חברים גולשים הבחרו להרשם אליו באמצעות רכישת כרטיס המועדון או קבלת מספר מנוי וזאת על ידי והזנת הפרטים הרלוונטים לתפעול שוטף.
7.2 כרטיס המועדון משווק באתר ובאמצעים אחרים (לרבות, אך מבלי למצות, נקודות מכירה, קבלני משנה, עסקי תיירות, חנויות טיולים).
7.3 עבור רכישת הכרטיס וההצטרפות למועדון הלקוחות גובה האתר מחיר בסך 47 ש"ח כולל מע"מ לחודש בלבד. את המחיר הנ"ל יכול הגולש ו/או חבר המועדון לברר באמצעות פניה למשרדי החברה בכל אחד מאמצעי התקשרות הקיימים באתר (טלפון, דוא"ל, "צור קשר" ופקס).
7.4 אין החברה אחראית למחיר שיגבה מן הגולש בעת מכירת הכרטיס שלא באמצעות באתר. רוכש הכרטיס יהיה האחראי הבלעדי על הכרת מחיר הכרטיס כפי שגובה החברה (כפי שרשום בסעיף 7.3 מעלה) וכל טענה של רוכש הכרטיס לגבי תנאי רכישותו ומחירו תהיה אל מול הגורם ממנו רכש את הכרטיס בלבד.
7.5 השימוש בכרטיס הינו כרוך בעלות חודשית קבועה בהתאם לתעריפי החברה ובעבור השימוש בכרטיס ובשירותיו וזאת מתבצעת באופן שוטף וקבוע עד לבקשת הלקוח לסיום השירותים ,זאת בהודעה כתובה למשרדי החברה באמצעות דוא"ל ,פקסימילייה או מכתב רשום כפי שמופיעים בצור הקשר באתר ותוך 14 ימי עסקים תיפסק ההתקשרות של מחזיק הכרטיס מול החברה.
7.6 כרטיס המועדון הינו אישי ולא ניתן להעברה.
7.7 בעל הכרטיס הינו היחיד הזכאי להטבות, מבצעים ו/או הנחות.
7.8. ההטבות, מבצעים ו/או הנחות ינתנו לבעל הכרטיס לאחר אימות תוקף הכרטיס ע"י בית העסק, וכן אישור זהות בעליו ע"י הצגת ת"ז.
7.9 האחראי הבלעדי לעמידה בתנאי ההטבה ותוקפה הינו העסק, וכל תביעה לפיצוי ו/או שיפוי לגבי ביטול ו/או עמידה בתנאי ההטבה תעשה מולו.
7.10 האתר מהווה את התשתית התיירותית ואת מרכז המידע המקשר בין אלו הרוצים לנפוש ולטייל בישראל לבין בתי העסקים, נותני השירות והאתרים בתחום. כל  טענה בנושא חריגה מתנאי ההטבה תעשה אל מול העסק ונותני השירות ישירות.
7.11 תוקף הכרטיס הינו ללא הגבלה ועד הודעת סיום כפי שמופיע בסעיף 7.5
7.12 ביצוע התשלום יהיה מדי חודש/רבעון/חצי שנה בהתאם לשיקול החברה ולפי התעריף הקיים וזאת באמצעות כ.א אשר סופק במעמד ההרשמה.
7.14 חידוש הכרטיס בסיום תוקפו יהיה בהתאם לתעריפי החברה נכון למועד החידוש (כפי כשרשום בסעיף 7.3 מעלה).
7.15 תשלום החודשי עבור כרטיס איי טרוול ישראל או מנוי איי טרוול ישראל אינו מהווה תלות בכמות השימוש בכרטיס או בפתיחת וקריאת הניזולטרים השיווקים ווזאת באופן חודשי קבוע ולפי תנאי השימוש המצויינים מעלה .

8. פלטפורמות מכירה שונות באתר
8.1 באתר קיים מגוון רחב של פלטפורמות מכירה שונות, כגון "קופונים", הזמנת שולחות במסעדות, הזמנת חדרים בדירות נופש ועוד.
8.2 בחלקן של פלטפורמות הפעילות באתר קיימים תנאי שימוש ו/או תקנון ספציפי לאותה הפלטפורמה, החלים בנוסף לתנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש הנוגעים לפלטפורמת פעילות מסוימת באתר לבין התנאים הכלליים הקבועים בתקנון אתר זה, יגברו הוראות תנאי השימוש הספציפיים לאותה פלטפורמה על תקנון אתר זה.
8.3 על מנת לספק לגולשי האתר את שירותי המכירה השונים עובד האתר בשיתוף עם ספקים ושותפים עסקיים שונים. כל טענה הנוגעת לפלטפורמת המכירה תעשה אל מול בעלי הפלטפורמה בלבד ולא אל מול האתר.

9. דיוור ישיר
9.1 גולש אשר מסר את פרטיו במערכת האתר, לרבות כתובת הדוא"ל שלו מצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת הדיוור הישיר של האתר ולקבל לתיבת הדוא"ל שלו הודעות דואר שיווקיות.
9.2 הגולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולהסיר את עצמו ופרטיו מרשימת התפוצה באמצעות המקום המיועד לכך (בכל אחת מההודעות השיווקיות או באמצעות פנייה למערכת האתר בכל אחד מהאמצעים המוצעים באתר).
9.3 מסירת כתובת הדוא"ל והסכמת הגולש לקבלת המידע השיווקי מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדוא"ל לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.


מדיניות ביטולים
תנאים כלליים:

 
טיסות:
בטיסות פנים- טיסה היוצאת משדה דב- יש להתייצב שעה לפני מועד ההמראה. טיסה היוצאת מנתב"ג- יש להתייצב שעה וחצי לפני מועד ההמראה. בטיסת אקספרס בארץ- הטיסה הינה ללא מזוודה וכל העלאת מזוודה כרוכה בתשלום נוסף.
 
מלונות:
שעת קבלת החדרים הנה על פי רוב החל מ: 15:00 ושעת עזיבת החדרים הנה עד: 11:00 בלי קשר לשעות הטיסה כולל שבתות וחגים. סיטונאי התיירות המקומיים שומרים לעצמם את הזכות במקרה של תפוסת יתר במלון להעביר את האורחים למלון חלופי ברמה דומה. יצוין כי האחריות על שיבוץ האורחים בחדרי המלון (כולל חדרים עם דלת מקשרת או כל חדר מסוג מיוחד אין אפשרות להבטיח קטגורית, רק בגדר בקשה- כל הבטחה כזו או אחרת לא תהיה בעלת תוקף אם לא צוינה במפורש ובכתב) ו/או תקינות המתקנים ו/או השירותים ו/או טיב האירוח הניתנים במלון, לרבות מערכת המיזוג, הנה באחריות המלון בלבד.לתשובת לבכם: ברוב בתי המלון עשויות להיות מיטות נפרדות בחדרים זוגיים ולא ניתן להבטיח מיטה כפולה, כמו כן, בהזמנת חדר לשלושה, המיטה השלישית הנה לרוב מיטה מתקפלת או ספה נפתחת. דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר ללקוח הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות.
חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם עונתיים ואינם פעילים בכל ימות השנה
במלונות בישראל אין דירוג לבתי המלון .במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה
 
דרכון אשרות ותעודה מזהה( תעודת זהות):
בטיסות פנים בארץ, כל נוסע מעל גיל 16 חייב להצטייד בתעודת זהות ו/או דרכון בתוקף.
ילדים מתחת לגיל 16 הנוסעים בלווית הוריהם חייבים להירשם בספח תעודת הזהות של הוריהם.
נוסעים אשר יגיעו לשדה התעופה ללא תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף לא יורשו לעלות לטיסה ולא יהיה כל החזר כספי.
כמו כן בדלפקי הקבלה בבתי המלון יש להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי לביטחון. 
חברתנו אינה מכסה אקסטרות שלא הוזמנו מראש ע"י הלקוח. 

הזמנה אונליין:
לאחר ביצוע ההזמנה באתר, יישלח אישור הזמנה למייל הלקוח הכוללת את פרטי ההזמנה המלאים ואת מדיניות הביטולים.

 
דמי ביטול בעסקאות: 
ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 סעיף 14ג(ו) יחולו על העסקה סעיפי החוק; סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2 –( בעסקת מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00. במקרה שההזמנה עונה על דרישת החוק (לרבות הודעת ביטול בכתב), דמי הביטול יהיו בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים לאדם, לפי הנמוך מביניהם.
מעבר לתקופת 14 הימים ופחות מ-7 ימי עבודה לפני מועד קבלת השירותים, לרבות אי התייצבות לטיסה/ בית המלון וכו' הלקוח יחוייב בדמי ביטול מלאים, קרי בסכום מלוא שווי ההזמנה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי ספקי השירותים/ חברות התעופה/ חברות השכרות הרכב/ בתי המלון בתאום עם חברת ITI.
כמו כן יחויב הלקוח בעלות שירותים נוספים על פי המפורט להלן : (עלויות אלו הן בנוסף לעלות שתיגבה ע"י הספקים השונים).
 
החזר כספים ללקוח:
מקרה החזרים יינתנו, אם בכלל, על ידי נותני השירותים. ביצוע ההחזר יושהה עד קבלת החזר מהספקים למשרדנו.
 
בקשה לביטול הזמנה, חובה להעביר בכתב לפקס 03-6052952 או למייל orders@itravelisrael.co.il  ויש לוודא טלפונית כי הבקשה התקבלה. אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.